ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование: „ЕМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД
ЕИК: 103943377
Седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, район р-н Приморски, м-ст ТРАКАТА ул. 4-та No 11
Адрес за кореспонденция: Варна, ул. “Академик Игор Курчатов” 1
Телефон: 052 501 106
Email: office@hi-pos.com
Уебсайт: https://www.hi-pos.com/
Отговорник по защита на личните данни: Филип Иванов, тел. 052 919 086

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Съгласно разпоредбите на действащото европейско и българско законодателство „eМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД, е администратор на лични данни. Настоящите политики са съобразени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Закона за защита на личните данни, както и всички други нормативни актове, отнасящи се до защитата на физическите лица при обработването на личните им данни. Настоящата информация има за цел да Ви осведоми за всички аспекти от обработката на личните Ви данни от „eМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД и правата Ви, които произтичат от тази обработка, във връзка с Общия регламент за защита на личните данни.
„eМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД се ангажира с поддържане на високи стандарти при реализиране на защитата при обработването на личните Ви данни, които предоставяте в сайта www.hi-pos.com с цел гарантиране на основните Ви права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и по-специално право на защита на личните данни.
Какво представляват личните данни – това е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко (субект на данни).
Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
„еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД е администратор на лични данни, т.к. само определя целите и средствата за обработване на личните Ви данни.

1. Защо събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни

www.hi-pos.com, собственост на „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД, събира, обработва и съхранява лични данни във връзка с използване функционалностите на електронния магазин за продажба на стоки от разстояние, организиране на доставката на закупената стока, създаването на акаунт, абонамент и получаване на e-мейл с известия за текущи промоции и нови продукти. За създаването на акаунт в нашия сайт са ни необходими Вашите имена, e-мейл, адрес и телефонен номер. В случай, че не желаете повече да сте регистрирани в сайта, моля да ни информирате, за да предприемем необходимото за заличаване на акаунта Ви. Съобщението може да бъде изпратено по e-мейл, като използвате искането по Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст по e-мейл.

2. Основания за събиране, обработване и съхранение на лични данни

2.1. Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
2.2. Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
2.3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
2.4. За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна
При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

3. Цели на обработването на Вашите лични данни

„еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД събира, обработва и съхранява личните данни, които ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:
3.1. Създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на интернет магазина;
3.2. Сключване и изпълнение на договор от разстояние;
3.3. Индивидуализация на страна по договора;
3.4. Счетоводни цели;
3.5. Статистически цели;
3.6. Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
3.7. Изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание

4. Принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – ние обработваме Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен за Вас начин.
ограничение на целите на обработване – събирането на лични данни е за конкретни и легитимни цели и не се допуска обработване по несъвместим с тези цели начин.
свеждане до минимум на събираните данни – „eМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД обработва само лични данни, които са подходящи, ограничени до необходимото и свързани с целите, за които се обработват.
точност и актуалност на данните – „eМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД предприема разумни мерки, за да гарантира своевременно коригиране или премахването на неточни лични данни.
ограничение на съхранението – „eМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД съхранява личните данни във форма, която позволява идентифициране на субекта на данните за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. Лични данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за статистически цели, като дружеството гарантира прилагането на подходящи технически и организационни мерки с цел гарантиране на правата и свободите на субекта на данните. Вие можете да поискате от електронния магазин на „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД изтриване на акаунта Ви и личните данни, които са налични в него.
цялостност и поверителност на обработването – „eМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД обработва личните Ви данни по начин, който им гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане като прилага подходящи технически и организационни мерки.
отговорност и отчетност на администратора – „eМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД носи отговорност за спазването на горесочените принципи и е в състояние да докаже спазването им.

5. Защо и кои лични данни обработва „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД, управлявайки www.hi-pos.com

5.1. Регистрация в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за извършване на доставката им. Регистрацията и създаването на профил за използване на интернет магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна и без създаването на собствен акаунт.
Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Регистрация в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на Регламента.
5.2. Изпращане на информационен бюлетин – целта е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават такъв. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
5.3. Упражняване право на отказ от поръчка или извършване на рекламация – целта е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
5.4. Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Вашите индивидуализиращи данни при създаването на акаунт в електронния ни магазин са:

 • в сектор „Лична информация“ – собствено име, фамилно име, телефон, електронна поща. Те са необходими на „eМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД за индивидуализирането Ви като наш клиент със собствен акаунт в електронния магазин и получаване на електронен бюлетин на e-мейл с получено предварително съгласие.
 • Сектор „Информация за плащане и доставка“ – маркираните със звездичка задължителни за попълване лични данни са: адрес, град, пощенски код и държава. Те са необходими на „eМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД за изпълнението на задълженията му по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
 • За поръчка в електронния магазин без предварителна регистрация и създаване на акаунт са необходими следните лични данни: собствено име, фамилно име, телефон, електронна поща, адрес, град, пощенски код и държава, с цел изпълнение на направената от Вас поръчка.

Във връзка с горепосочените дейности, дружеството събира и IP адрес.
„eМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД събира минимално необходимите лични данни за изпълнението на задълженията си по договор към Вас. Дружеството не събира допълнителни данни, а в случай на промяна на задължителните за попълване данни, Вие можете сами да актуализирате информацията в акаунта си.
Дружеството не събира и не обработва лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическите лица.
„еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД приема, че събира лични данни от физическите лица, за които се отнасят.
Дружеството не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави, автоматизирано обработване, включващо профилиране. Профилиране е всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическото лице, за прогнозиране на аспекти, отнасящи се до професионалните задължения на физическото лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надежност, поведение, местоположение или движение.
„еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД използва събраните от Вас лични данни име и e-мейл за целите на директния маркетинг, след получено изрично съгласие за това.
В случай, че събираме от Вас лични данни в качеството Ви на законен представител или пълномощник на юридическо лице – търговски партньор, то е с цел сключване и изпълнение на търговска сделка. За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице.
Интернет магазинът www.hi-pos.com може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин. Повече за бисквитките можете да откриете тук

6. Срок на съхранение на личните данни

Във връзка със създаването на акаунт в електронния ни магазин, обработваме Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на акаунта Ви в интернет магазинa. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира, т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива Вашата личност, освен ако не съществува друго правно основание да продължи обработването на данните.
„eМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД обработва личните данни, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин. Срокът на обработване на личните Ви данни в създадените във връзка с поръчката Ви първични счетоводни документи е съобразен със законоустановените пет годишни срокове по Закона за счетоводството. В случай на дадено съгласие за получаване на нашия бюлетин по e-мейл, името и e-мейлът Ви се обработват до депозиране на отказ за получаване на бюлетина.
Ние съхраняваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на „ еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД при съдебни или административни спорове с потребители на интернет магазина, както и във връзка с изискванията на Закона за счетоводството. По силата на приложимото законодателство е възможно да възникне необходимост личните Ви данни да бъдат съхранявани за срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или след изпълнение на поръчка без създаден профил. След изтичaне на законоустановения срок за съхранение, дружеството се задължава да Ви уведоми в случай, че е необходимо срокът за съхранение на данните да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на дружеството или друго.
„eМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД съхранява личните данни на физически лица, действащи в качеството им на законни представители или пълномощници юридически лица наши търговски партньори за срока на изпълнение на договора или за срока на съществуване на създадения акаунт, с цел спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като срокът може да надхвърля срока на съществуване на акаунта.

7. Предаване на лични данни за обработване

„eМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД, като администратор на лични данни, може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни – свои служители и/или договорни партньори за изпълнението на целите за обработване, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.
„eМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави. Дружеството ще Ви уведоми в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

8. Вашите права при обработването на лични данни

8.1.Оттегляне на съгласието за обработване на личните данни
Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на нашия бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка по един от следните начини:

 • Като се отпишете от абонамента си чрез линка „моля да се отпишеш тук“ в долната част на всяко съобщение;
 • Чрез искане в свободен текст, изпратено на e-мейл office@hi-pos.com

След като получим Вашето искане, без ненужно забавяне, ще заличим личните Ви данни от нашите листи за получаване на бюлетин.
Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ООД е извършвало до този момент.

8.2. Право на достъп
Вие имате право да изискате и получите от „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД, собственик на www.hi-pos.com, потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане за тази информация, използвайки искането по Приложение №1 или в свободен текст по e-мейл. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до следната информация: цели на обработването, категории лични данни, получатели или категории получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, срока на съхранение или критериите на определяне на срока на съхранение на личните данни.
След получаване на Вашето искане в най-кратък срок ще Ви предоставим информация за обработваните лични данни, свързани с Вас в електронна форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

8.3. Право на възражение
Можете да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни от Администратора, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Възражение можете да направите, използвайки искането по Приложение №1 или в свободен текст по e-мейл.

8.4. Право на коригиране
Вие можете по всяко време да коригирате неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил в уебсайта в секция „Моят акаунт“; с отправяне на искане до Администратора по имейл, като използвате искането по Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст по имейл.

8.5. Право на изтриване – право „да бъдеш забравен“
Вие имате правото да поискате от „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД, изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а дружеството има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие сте възразил срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

„еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД не прилага горепосоченото, когато личните данни се съхраняват и обработват за:

 • упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по e-мейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, като попълните искането по Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст по e-мейл.

8.6. Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД, администратор на лични данни, да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като изпратите искането по Приложение №1 или в свободен текст по e-мейл, когато:

 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

8.7. Право на преносимост
Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, Вие имате право да получите от Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, Вашите лични данни, както и да получите прякото им прехвърляне към друг Администратор. Можете да се възползвате от правото си на прехвърляне на лични данни от един администратор на друг само в случаите, когато това е технически осъществимо.
Можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по e-мейл искането по Приложение № 1 или искане в свободен текст.

8.8. Право на получаване на информация
Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

8.9. Право на жалба
Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез приложението към настоящита политика. Това приложение не е задължително и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

9. Сигурност на личните данни

Като се имат предвид достиженията и техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, рисковете за правата и свободите на физическите лица, „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД, както и неговите служители, обработващи лични данни, прилагат подходящи технически и организационни мерки за осигуряване необходимото ниво на сигурност.
В случай, че „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще Ви уведоми без ненужно забавяне за нарушението и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
„еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД не е длъжно да Ви уведоми за нарушение на сигурността на личните данни ако е изпълнено някое от следните условия:

 • Дружеството е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • Администраторът впоследствие е взел мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • Уведомяването би довело до непропорционални усилия.

10. Предоставяне на Вашите лични данни за обработване

„еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД не споделя, продава, отдава, търгува лични данни, събрани от клиентите си.
С оглед обработване на личните Ви данни, реализиране на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД, по собствена преценка, може да предоставя част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни – свои служители и/или договорни партньори за изпълнението на целите на обработване, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). При наличието на законно основание, личните Ви данни могат да бъдат предоставени на доставчици на услуги /например куриерски, счетоводни услуги/, които да ни подпомогнат да обработваме данните, които се събират доброволно от Вас, както и в изпълнение на задълженията ни по договорите, които сключваме. Събраните от Вас лични данни може да предадем единствено и само на наши доверени партньори, с които съвместно реализираме предлаганите от нас услуги и продукти. Доставчиците на услуги ползват данните съгласно нашите инструкции и не могат да ги съхраняват за по-дълго, отколкото е необходимо за извършване на посочената услуга и в изпълнение на законодателството. В случай на предоставяне на данни, „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД задължава трети лица- клиенти, служители и партньори, да поддържат конфиденциалност на информацията и да се ангажират, че Вашите лични данни се използват само за договорените цели и никога не се използват извън целите, за които са им предоставени. Освен това, те трябва да обработват лични данни в съответствие и при спазване на политиката за защита на физическите лица при обработване на лични данни на „еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив“ ООД, както и на приложимите закони за защита на данните, съобразявайки всички изисквания за законност и сигурност при обработването на личните Ви данни.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg